سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان 
مسئول نگارش و نویسنده 
 
 
نویسنده 
همکاری 
جمعیت تعاون اسلامی 
مسئول استان سیستان و بلوچستان 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان 
مسئول واحد نگارش 
 
 
اجرائی 
همکاری 
نهاد رهبری دانشگاه تهران 
قائم مقام 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه الزهراء 
مسئول نهاد رهبری 
 
 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاههای تهران  
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتی 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاه الزهرا (س) 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاه ایران 
مدرس 
 
 
معارف