سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه ایران 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاه الزهرا (س) 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتی 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاههای تهران  
مدرس 
 
 
معارف 
همکاری 
دانشگاه الزهراء 
مسئول نهاد رهبری 
 
 
اجرائی 
همکاری 
نهاد رهبری دانشگاه تهران 
قائم مقام 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان 
مسئول واحد نگارش 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جمعیت تعاون اسلامی 
مسئول استان سیستان و بلوچستان 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان 
مسئول نگارش و نویسنده 
 
 
نویسنده